Nejbližší koncerty

14.12.2018 Koncert
Praha, KD Mlejn, Česko
16.12.2018 Koncert
Libouchec, Česko
06.01.2019 Koncert
Brno, Mahenovo divadlo, Česko
další koncerty....

Pro pořadatele

Ke stažení

Plakát Kamelot 2018

Plakát Roman Horký

Stageplan Kamelot

Repertoárový list

Fotky v tiskové kvalitě: foto 1    foto 2

Všeobecké podmínky a technické požadavky

Povinnosti umělce

 1. Dostavit se na místo účinkování včas tak, aby scéna byla připravena na vystoupení 30 minut před začátkem produkce
 2. V případě samostatného koncertu skupiny Kamelot zajistit pro pořadatele vystoupení kompletní zvukovou aparaturu dostatečného výkonu včetně vlastního zvukového technika, není-li smluvně dohodnuto jinak
 3. Zajistit kompletní nástrojové vybavení a nástrojovou aparaturu účinkujících
 4. Dodat pořadateli repertoárový list vystoupení
 5. Dodat pořadateli stage plan, v případě akce s centrálním zvukem
 6. Dodat včas pořadateli objednané množství plakátů

 

Povinnosti pořadatele

 1. Zajistit včas dostatečnou propagaci vystoupení.
 2. Zajistit a uhradit pro účinkující ubytování v hotelu*** s koupelnou, nebo sprchou na pokojích (případně odpovídající) na den vystoupení. Kapacita ubytování: 2x 2L a 2x 1L pokoj. Prosíme, aby bylo dohodnuto předem, že umělci mohou v hotelových pokojích setrvat minimálně do 12 hodin následujícího dne. Děkujeme.
 3. Pořadatel odpovídá za případné úrazy a majetkové škody účinkujících vzniklé v souvislosti s vystoupením, pokud nebyly prokazatelně zaviněny účinkujícími, či jejich doprovodem, tj. pokud vzniknou zejména v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a obecně závazných předpisů ze strany pořadatele.
 4. Pořadatel je povinen zajistit komplexní zabezpečení proti dešti či náhradní kryté prostory v případě konání akce v přírodním prostředí.
 5. Pořadatel zajistí možnost příjezdu k místu konání koncertu, pokud možno co nejblíže k jevišti. Je-li místo v zóně s dopravním omezením, zajistí potřebná povolení k vjezdu a parkování až do odjezdu účinkujících.
 6. V případě akce s centrálním zvukem je pořadatel povinen zajistit kvalitní zvukovou aparaturu s odpovídajícím výkonem pro daný prostor a počet posluchačů, spolupracující obsluhu, 4 monitorové cesty, 4 vocal. mikrofony + 3x XLR /phantom/ pro kytary a basu, 7x mic. + 2x XLR pro bicí. U mixu 1x reverb 1x tap delay, EQ pro Master i monitory, comp./gate dle potřeby
 7. V případě využití zvukové aparatury skupiny Kamelot je pořadatel povinen zajistit přívod el. energie: 3x 400 V / 32 A, případně 1x 230 V / 16 A – ve vzdálenosti do 10 m od pódia, místo pro zvukaře, mix a příslušenství v ose uprostřed sálu nebo ve 2/3 hlediště
 8. Pořadatel zajistí zázemí pro účinkující se 1 uzamykatelnou šatnou pro 6-10 osob nebo 2 menší uzamykatelné šatny s umyvadlem, zrcadlem, ručníky, odpadkovým košem, stoly a židlemi.
 9. Pořadatel se zavazuje uhradit za vystoupení včas a řádně veškeré poplatky/odvody ve prospěch OSA
 10. Pořadatel zajistí na svoje náklady 3 hodiny před vystoupením a ½ hodiny po skončení vystoupení minimálně dva pomocníky pro stěhování zvukové a nástrojové aparatury. V případě nedodržení tohoto bodu bude pořadateli účtován umělcem smluvní poplatek 3.000 Kč.
 11. Pořadatel zajistí alespoň základní scénické osvětlení pódia.
 12. Pořadatel zajistí v sále teplotu minimálně 17° C.
 13. Dále je pořadatel povinen umožnit prodej reklamních předmětů skupiny Kamelot k tomuto účelu poskytnout 1–2 stoly a židle, které budou osvětleny, v prostorách k tomu vhodných.
 14. Pořadatel zajistí, aby bez předešlého souhlasu umělce nebyly zhotovovány obrazové a zvukové záznamy či s výjimkou případů povolených zákonem do odjezdu z místa konání.
 15. Pořadatel zajistí, aby na zaslaných plakátech nebyla přelepována loga sponzorů.

 

Ostatní práva a povinnosti

 1. V případě, že Pořadatel zruší již smluvně potvrzené vystoupení v době 40 a více dní před vystoupením, zaplatí Umělci smluvní poplatek odpovídající 20% smluvní částky. V případě, že zruší Pořadatel již smluvně potvrzené vystoupení v době 39–7 dní před vystoupením, zaplatí Umělci smluvní poplatek odpovídající 70% smluvní částky. V případě, že zruší Pořadatel již smluvně potvrzené vystoupení v době 6–0 dní před vystoupením, zaplatí Umělci smluvní poplatek odpovídající 100% smluvní částky. Toto platí i v případě neuskutečnění akce z důvodů nedodržení technických podmínek uvedených ve smlouvy.
 2. Pokud bude konání koncertu znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany, např. přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz, apod. nebo z důvodů nepředvídatelné nebo neodvratitelné události na straně účinkujících, např. úraz, úmrtí v rodině, nemoc apod. mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu. Tyto skutečnosti je nutno prokazatelně doložit. Obě strany mají právo na náhradní termín.
Novinky

Partneři